มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship) เข้าพบคณบดีเพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติภาพกิจกรรม มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship) เข้าพบคณบดีเพื่อหารือเรื่องการจัดโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ