รับการตรวจประเมินหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 2 เพื่อเข้าสู่ระดับ 300 คะแนน จาก สกอ.ภาพกิจกรรม รับการตรวจประเมินหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 2 เพื่อเข้าสู่ระดับ 300 คะแนน จาก สกอ.