อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นภาพกิจกรรม อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น