ให้การต้อนรับ Prof. Richard Archer, Massey University, New Zealand และคณะทำงานเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)ภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ Prof. Richard Archer, Massey University, New Zealand และคณะทำงานเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)