การประชุมพบปะผู้บริหารส่วนงานเพื่อเผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมภาพกิจกรรม การประชุมพบปะผู้บริหารส่วนงานเพื่อเผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม