ค่าย AGRO CMU Xperience camp #1 ดื่มนม...ชมมอภาพกิจกรรม ค่าย AGRO CMU Xperience camp #1 ดื่มนม...ชมมอ