การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -2567)ภาพกิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -2567)