คณบดีหารือร่วมกับผู้ประกอบการภาพกิจกรรม คณบดีหารือร่วมกับผู้ประกอบการ