การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การทำผลงานสายสนับสนุนวิชาการ”ภาพกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การทำผลงานสายสนับสนุนวิชาการ”