ให้การต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้เข้ารับการอบรม ภายใต้หัวข้อ "Food Security-Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products"ภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้เข้ารับการอบรม ภายใต้หัวข้อ "Food Security-Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Products"