การบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยภาพกิจกรรม การบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย