คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง UniSZA, Malaysia กับสถานประกอบการ 5 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ภาพกิจกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง UniSZA, Malaysia กับสถานประกอบการ 5 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่