การอบรม เรื่อง การจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม การอบรม เรื่อง การจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร