ผู้บริหารคณะฯ อก.มช. ร่วมพิธีเปิดสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการ Command Center โครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือภาพกิจกรรม ผู้บริหารคณะฯ อก.มช. ร่วมพิธีเปิดสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการ Command Center โครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ