การให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและการเตรียมตัวเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนภาพกิจกรรม การให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและการเตรียมตัวเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน