การประชุมสัมมนา “การจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx”ภาพกิจกรรม การประชุมสัมมนา “การจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx”