การประชุมหารือ หน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (SCTU : Senior Consumer Testing Unit)ภาพกิจกรรม การประชุมหารือ หน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (SCTU : Senior Consumer Testing Unit)