ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร