การต้อนรับคณะจาก UniSZA ในโครงการ the 3rd Student Mobility Program from UniSZA to Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai Universityภาพกิจกรรม การต้อนรับคณะจาก UniSZA ในโครงการ the 3rd Student Mobility Program from UniSZA to Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University