คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัล Good Practice ด้านการเงินและงบประมาณภาพกิจกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัล Good Practice ด้านการเงินและงบประมาณ