การประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้ากลุ่มเกษตรที่ไม่ใช่อาหารภาพกิจกรรม การประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้ากลุ่มเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร