คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาภาพกิจกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา