คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการพิจารณาจาก (สกอ.) ในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 (EdPEx200)ภาพกิจกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการพิจารณาจาก (สกอ.) ในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 (EdPEx200)