การสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2558 รอบสองภาพกิจกรรม การสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2558 รอบสอง