ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัยภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัย