คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมเยือน University of Medicine Mandalay University of Mandalay และ Yanadabon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมเยือน University of Medicine Mandalay University of Mandalay และ Yanadabon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์