พิธีแสดงความยินดีและงานเลี้ยงน้ำชาแก่คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้นภาพกิจกรรม พิธีแสดงความยินดีและงานเลี้ยงน้ำชาแก่คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น