คณะมนุษยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน งานการเงินการคลังและพัสดุภาพกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน งานการเงินการคลังและพัสดุ