กิจกรรมตรวจสุขาภิบาลอาหาร ในตลาดสดแม่เหียะภาพกิจกรรม กิจกรรมตรวจสุขาภิบาลอาหาร ในตลาดสดแม่เหียะ