การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสาธิต สำหรับ SMEsภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสาธิต สำหรับ SMEs