ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ 3/2556ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ 3/2556