พิธีรดนำ้ดำหัวคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม พิธีรดนำ้ดำหัวคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่