ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่