ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kalidas Shetty จาก North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกาภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kalidas Shetty จาก North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา