พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)ภาพกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)