การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย”ภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย”