ผู้บริหารคณะฯ เดินทางไปเจราความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมนักศึกษาในโครงการ CMU Student Mobility Project : Nong Lam Universityภาพกิจกรรม ผู้บริหารคณะฯ เดินทางไปเจราความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมนักศึกษาในโครงการ CMU Student Mobility Project : Nong Lam University