การบรรยายพิเศษเรื่อง "มหาวิทยาลัย: ด่านหน้าของการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทย 4.0"ภาพกิจกรรม การบรรยายพิเศษเรื่อง "มหาวิทยาลัย: ด่านหน้าของการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทย 4.0"