การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่