โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเครื่องดื่มจากน้ำผึ้งเชิงพาณิชย์ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเครื่องดื่มจากน้ำผึ้งเชิงพาณิชย์