โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนการฝึกอบรม เรื่อง “การให้บริการเชิงรุกเพื่อความเป็นเลิศ”ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนการฝึกอบรม เรื่อง “การให้บริการเชิงรุกเพื่อความเป็นเลิศ”