กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ซอฟแวร์การจัดการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร”ภาพกิจกรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ซอฟแวร์การจัดการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร”