นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นภาพกิจกรรม นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น