พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ PMAT และร่วมชมนิทรรศการภาพกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ PMAT และร่วมชมนิทรรศการ