โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘