พิธีมอบเข็ม ไท เสื้อกิจกรรม เสื้อปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2559ภาพกิจกรรม พิธีมอบเข็ม ไท เสื้อกิจกรรม เสื้อปฏิบัติการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2559