โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 2/2559” คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม โครงการ "Lunch Talk ครั้งที่ 2/2559” คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่