หลักเกณฑ์การยื่นขอรับทุนจาก สวทช.ภาคเหนือภาพกิจกรรม หลักเกณฑ์การยื่นขอรับทุนจาก สวทช.ภาคเหนือ