แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการบริหารจัดการและตลาดเชิงรุก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ภาพกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการบริหารจัดการและตลาดเชิงรุก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่