การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากลภาพกิจกรรม การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากล